پاور 380 وات گرین                          

                    قیمت 150.000 تومان

        پاور 580 وات گرین                          

                    قیمت 220.000 تومان

پاور 300 وات گرین دست دوم

        پاور 300 وات گرین                          

                    قیمت 100.000 تومان

        پاور 330 وات گرین                          

                    قیمت 120.000 تومان


        پاور 335 وات گرین                          

                    قیمت 120.000 تومان

       پاور 330 وات گرین                         

                    قیمت 180.000 تومان

قیمت در دیجیکالا 438000 تومان

قیمت در دیجیکالا 530000 تومان

       پاور 430 وات گرین                         

                    قیمت 180.000 تومان

قیمت در دیجیکالا 438000 تومان