دسته بندی اطلاعات با اهمیت الف و ب و همچنین نحوه بازگشایی پس از افشای این اطلاعات است. در این گزارش علاوه بر دسته بندی اطلاعات بااهمیت به نحوه افشای اطلاعات نیز پرداخته است. 

 یکی از ابهاماتی که فعالین بازار با آن دست و پنجه نرم می کنند و همیشه در مورد آن سوالات فراوانی در ذهن آنها وجود دارد، دسته بندی اطلاعات با اهمیت الف و ب و همچنین نحوه بازگشایی پس از افشای این اطلاعات است. در این گزارش علاوه بر دسته بندی اطلاعات بااهمیت به نحوه افشای اطلاعات نیز پرداخته است. 

اطلاعات بااهميت اطلاعاتي است دربارۀ رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر و يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معامله اوراق بهادار تأثير داشته باشد.

ناشر ملزم است پيش از هرگونه اطلاع‌رساني عمومي اطلاعات با اهميت از طرق مختلف اعم از مصاحبه‌هاي خبري، انتشار بر روي وب‌سايت‌هاي مرتبط با ناشر، استفاده از فضاي مجازي يا هرگونه رسانۀ ديگر، نسبت به انتشار اطلاعات مطابق ضوابط اين دستورالعمل از طريق سامانۀ رسمي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان اقدام نمايد.

ناشر مسئوليت شفاف سازي در مورد شايعات را برعهده دارد. در صورت انتشار شايعه، خبر يا گزارشي كه از طريق سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان به اطلاع عموم نرسيده، مديران ناشر مكلفند به منظور جلوگيري از ايجاد بستري براي سوء استفاده از اطلاعات نهاني، بلافاصله پس از اطلاع يا بنا به درخواست بورس مربوطه يا سازمان، با ارائۀ گزارش شفاف‌سازي، اطلاعات و توضيحات كافي در خصوص شايعه يا گزارش مزبور را افشا نمايند.

در صورت عدم ارائۀ گزارش شفاف‌سازي توسط ناشر، سازمان عدم پاسخگويي را افشا مي كند.

در صورت افشاي غير رسمي اطلاعات نهاني، ناشر موظف است اين اطلاعات را بلافاصله از طريق سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان افشا نمايد. مسئوليت انتشار اطلاعات نهاني بر عهده مديران (هيئت مديره و مديرعامل) ناشر است و تخطي از اين ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد.

ناشر مي‌تواند در موارد زير، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخير (پس از رفع محدوديت‌هاي ذيل) افشا نمايد:

الف ـ افشاي فوري موجب زيان يا عدم‌النفع بااهميت براي ناشر شود.
ب ـ ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.
ج ـ افشاي فوري مزاياي قابل توجهي براي شركت‌هاي رقيب فراهم كند.
د ـ موضوع مورد افشا پيوسته در حال تغيير باشد.

تبصره: ناشر مكلف است پس از رفع محدوديت‌هاي فوق نسبت به افشاي فوري اطلاعات اقدام نموده و دلايل استناد به هر يك از بندهاي اين ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نمايد.

ماده معاملاتي به‌صورت خودكار بلافاصله پس از ارسال اطلاعات با اهميت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان، به‌صورت زير متوقف و بازگشايي مي‌شود:
الف) اگر اطلاعات با اهميت در “گروه الف” موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان قرار داشته باشد: در صورت افشاي اطلاعات بااهميت، نماد معاملاتي به‌طور خودكار متوقف شده و در اولين جلسه معاملاتي بعد بازگشايي خواهد شد؛
ب) اگر اطلاعات با اهميت در “گروه ب” موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان قرار داشته باشد:
1- در صورتي كه اطلاعات بااهميت تا 90 دقيقه قبل از پايان جلسه معاملاتي ارسال شود، نماد معاملاتي به‌طور خودكار، به مدت 60 دقيقه متوقف و بعد از آن بازگشايي مي‌شود؛
2- در صورت افشاي اطلاعات بااهميت در 90 دقيقه پاياني جلسه معاملاتي، نماد معاملاتي به‌طور خودكار متوقف شده و در جلسه معاملاتي بعد بازگشايي خواهد شد؛
3- در صورتي كه اطلاعات با اهميت در ساعت خارج از بازار منتشر شود، نماد معاملاتي در 90 دقيقه ابتدايي جلسه معاملاتي بعد بازگشايي خواهد شد.

تبصره يك: در صورت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت يا وجود هرگونه ابهام در انتشار اطلاعات با اهميت، سازمان مي‌تواند رأساً يا به پيشنهاد بورس، ضمن انتشار پيام شفاف‌سازي درخصوص دلايل توقف، نماد ناشر را جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشر شده حداكثر براي 2 روز كاري متوقف نگه ‌دارد. در صورت عدم رفع ابهام يا عدم اصلاح اطلاعات از سوي ناشر پس از مدت تعيين شده، سازمان ضمن افشا به عموم در خصوص عدم همكاري ناشر، بازگشايي نماد را به بورس اعلام مي نمايد.

تبصره دو: با توجه به اطلاعات بااهميت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان، اگر در گروه (الف) قرار داشته باشد حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان و اگر در گروه (ب) قرار داشته باشد حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان انجام مي گيرد.